KEFALET SİGORTASI

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.

Banka garanti mektuplarına alternatif olan “Kefalet Sigortaları” ile birlikte bankalardaki limitlerinize / teminatlarınıza dokunmaksızın sigorta yaptırabilirsiniz.

Kefalet Sigortası, sigortalı tarafından yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, buna karşılık gelen tazminat tazmin etmekle yükümlü olduğu sigorta sözleşmesidir.

Türleri aşağıdaki gibidir;

 • İhaleye Katılım (Geçici) Teminat
 • Avans Ödeme Teminatı
 • Performans Teminatı
 • İmalat/Bakım/Onarım Teminatı

Önemli Kriterler Nelerdir?

 • Firmanın finansal yapısı (son 3 senelik firma finansallarının paylaşılması gerekmektedir.)
 • Girilecek ihalenin türü
 • Firmaların bankalarla çalışma şekli
 • İhalenin hangi kanuna göre düzenlendiği
 • Şartname

Sigortacı, lehdara karşı borçluya doğrudan kefalet yoluyla kendisi kefil olabileceği gibi, dolaylı kefalet yoluyla banka, kredi garanti kuruluşları veya diğer finans kuruluşlarının borçlunun yükümlülüğü için lehdara karşı kefil olmalarına bağlı olarak teminat sağlayabilir.

Kimlere Kefalet Sigortası Verilebilir?

 • Mal ya da ürün teslimi olacak ihalelere,
 • Verilecek hizmet ihalelerine,
 • Kamu ihalelerine

Sigorta Teminatı Nasıl Öder?

Kefalet sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi rizikosuna karşı, bu genel şartlarda ve poliçe özel şartlarında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde, borçluya kefil olarak poliçede belirtilen lehdara teminat sağlar. Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülük uyarınca ilgili lehdar veya lehdarlara ödeme yapar.